ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

                โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ตำบลบางปลา   อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ  ก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2472  โดยมีนายเข้ม มาเมือง  เป็นครูใหญ่คนแรกโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บูรณะเป็นสถานที่เรียน  มีเจ้าอาวาสเขียว  ทองแท้เป็นผู้อุปการะ   ต่อมานายสมาน   ช้างแก้ว   ศึกษาธิการอำเภอบางพลี และเจ้าอาวาสบุญ   ทรัพย์ดี จัดสร้างโรงเรียนแบบ ป.1  ขนาด  ´  20  เมตร  เสร็จเมื่อ พ.. 2495

                ต่อมา นายเข้ม   มาเมืองและพระสมุห์ทองอยู่  สุทินธุ  เจ้าอาวาส  ขอโรงเรือนจาก

นางเจียม   โตเจริญ  จัดเป็นอาคารเรียนเจียมราษฎร์ศึกษา  ร่วมกับทางวัดสร้างขนาด  ´  1เมตรรวมเป็น  อาคาร  ไม่ติดต่อกัน

                ต่อมานายเข้ม   มาเมือง  ได้ขออนุญาตรื้ออาคารหลังที่  มารวมกับหลังที่  ให้ได้ระดับเดียวกัน  แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณหมด  จนนายเข้ม  มาเมือง เกษียณอายุราชการ  นายปรีชา   มาเมือง  รักษาราชการแทนครูใหญ่  ร่วมกับเจ้าอาวาส หร่ำ  ทรัพย์สมบูรณ์  ร่วมทำการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์  โดยมีขนาด  8 ´  44   เมตร

                ต่อมา นายปรีชา  มาเมือง  ขออนุญาตเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  251และต่อเติมอาคารขนาด  9 ´เมตร และในปี พ.. 251นายปรีชา  มาเมือง  นายชิต  รุ่งโรจน์ กำนันตำบลบางปลา นายบุญถม    เย็นมะโนช  ผู้แทนราษฎร  นายชัด  รัตนราช  นายอำเภอบางพลี  สร้างอาคารแบบ  01ขนาด  ห้องเรียน  ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7     ต่อมาทางราชการลดชั้นเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2521

                ต่อมา นายปรีชา  มาเมือง  เกษียณอายุราชการ  นายสละ  สุขี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อ  ตุลาคม  2525      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช   105 / 2506  ขนาด 9 ´  36  เมตร  ห้องเรียน   และในปี พ.. 2527  ร่วมกับประชาชนสร้างหอประชุมแบบกรมสามัญ  และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

                ต่อมา  นายปรีดา  ร่งโรจน์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ  ตุลาคม  2529  ในปีการศึกษา  2531  ได้รับงบประมาณจากว่าที่ร้อยตรีณัฐ  ศรีฟุ้งเฟื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน  50,000  บาท  ถมดินสนามและสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1

                ต่อมานายปรีดา  รุ่งโรจน์  ลาศึกษาต่อปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ  1มิถุนายน  2531   นายสำราญ  สงสุวรรณ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณจากนายสมัคร   ศิริจันทร์  กั้นลวดตาข่ายโรงอาหาร

                ต่อมา นายปรีดา   รุ่งโรจน์  สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับมาเข้ารับราชการ  เมื่อ  31  มกราคม  2533  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ  7   ในปีการศึกษา  2534  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา        มีนักเรียนในปีแรกที่เปิดจำนวน  38  คน  ในปี  2538  ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างสนามบาสเกตบอล  ขนาด  18 ´ 31  เมตร      วงเงิน  128,000   บาท

                ต่อมาเมื่อ  27  พฤศจิกายน  2540  นายปรีดา   รุ่งโรจน์  ได้เลื่อนและแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการระดับ  ได้ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนปูด้วยอิฐบล๊อก  โดย พ...อำนาจ   มีกลิ่นหอมและประชาชนวงเงิน  400,000  บาท  และในปี พ.. 2541  ได้ปรับปรุงกั้นหอประชุมวงเงิน 250,000 บาท  ในปีการศึกษา  2542  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างอาคารแบบ สปช. 105/29  วงเงิน  1,744,000  บาท   สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  วงเงิน 109,000  บาท  และร่วมกับประชาชนต่อเติมอาคารแบบ สปช.105/29  กั้นชั้นล่าง จำนวน  ห้อง  วงเงิน  300,000  บาท  ปี พ..  2544  สร้างสนามเปตอง  จำนวน  สนาม  งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยวงเงิน 56,000 บาทและในปี พ..2544  สร้างลานเอนกประสงค์ขนาด  27 ´ 55 เมตร  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  วงเงิน  1,183,000  บาท

                วันที่  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะเข้าสู่โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพท.สป.2) มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล   ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ   วันที่ 30 กันยายน 2547    นายปรีดา  รุ่งโรจน์  เกษียณอายุราชการ  

วันที่  1  ตุลาคม  2547    นางธิดา  วงษ์พันธุ์เที่ยง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30 กันยายน 2555 

วันที่  4  พฤศจิกายน  2555  นายสมศักดิ์  สำลีอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะในปัจจุบัน

                -  ปีการศึกษา 2548 ได้รับบริจาคสีจากบริษัทอุไรพานิช  ทาอาคารเรียนภายในและภายนอก      ทุกหลัง  และซ่อมแซมอาคาร และห้องส้วมที่ชำรุด

- ปีการศึกษา 2548 ได้จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ ใช้สอนนักเรียน  จำนวน  30  เครื่อง ครูผู้สอน 1 เครื่องใช้โปรเจคเตอร์ฉายบนจอภาพให้นักเรียนได้เห็นชัดเจน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน

              - ปีการศึกษา 2548   ได้ดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์ให้ทุกห้องเรียน เพื่อให้สามารถใช้รับสัญญาดาวเทียมการสอนทางไกลจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ETV

            - ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ปีงบประมาณ 2548   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทและปีงบประมาณ 2549  เป็นเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาท)   ได้นำไปจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน

                -  ปีการศึกษา 2548 ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาซื้อซุ้มศาลาที่นั่งพักผ่อนของ

นักเรียน ราคาหลังละ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทจำนวน  7 หลัง เป็นเงิน  140,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

               -  ปีงบประมาณ  2549  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สร้างส้วม แบบ สปช 601/26 (4 ที่นั่ง)   1 หลัง วงเงิน 119,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) และแบบ สปช 601/26 (2ที่นั่ง)   1 หลัง  วงเงิน 59,500 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท

                 - ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอบางพลี เทพื้นคอนกรีต  1,500 ตารางเมตร   สร้างรั้วหน้าโรงเรียนและทำท่อระบายน้ำ   วงเงิน  1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท)

               - ปีการศึกษา 2549 จัดปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยโดยมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ค้นคว้าจาก อินเทอร์เนตความเร็วสูง  จำนวน  เครื่อง

               - ปีงบประมาณ  2549  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้ดำเนินการสร้างท่อระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียนวงเงินงบประมาณ  700,000  บาท  (เจ็ดแสนบาท)

                - ปีงบประมาณ  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้มาดำเนินการปรับปรุงและปูหญ้าสนามกีฬาของโรงเรียน  วงเงินงบประมาณ  720,000  บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นบาท)

                - ปีงบประมาณ  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้มาดำเนินการสร้างหอประชุมคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  1  ชั้น กว้าง  28 เมตร ยาว 48 เมตร  โดยรื้อหอประชุมเก่าและโรงฝึกงาน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่เพียงพอกับการใช้จัดกิจกรรมนักเรียนและชุมชนที่เพิ่มขึ้น วงเงินงบประมาณ  13,788,000  บาท  (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                - ปีงบประมาณ  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้มาดำเนินการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  แบบองค์การบริหารส่วนตำบล  ขนาด  ชั้น  กว้าง 9 เมตร  ยาว 1เมตร  1  หลัง   วงเงินงบประมาณ  1,935,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

                - ปีการศึกษา  2550  ใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนหอประชุมเก่าสร้างศูนย์การเรียนการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 ห้อง โดยใช้งบประมาณค่าจ้างและวัสดุเพิ่มเติมจาก เงินสวัสดิการโรงเรียน วงเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

                -  ปีงบประมาณ 2550  ได้รับมอบเครื่องดนตรีสำหรับใช้เล่นกับวงโยธวาธิต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  วงเงินงบประมาณ  2,000,000  (สองล้านบาท)

                -  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนปิดทำการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล  โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เนื่องจากอาคารและครูไม่พอและมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยโอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

               -  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้จัดทำห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้เงินงบประมาณในการจัดทำ 160,000  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท) จัดทำเว็ปไชต์ของโรงเรียน  www.wrb.ac.th  และจัดทำระบบ    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้า

                นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2 (..2549 – 2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชนสมศ ซึ่งได้มาประเมินระหว่างวันที่ 24 25 26 กรกฎาคม  2549  โดยได้รับรายงานผลการประเมินลงวันที่ สิงหาคม 2549  มีผลการประเมินระดับเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (3.52) 

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะเป็นสถานศึกษาประเภทที่1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ซึ่งกระจายอำนาจด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล   และการบริหารทั่วไป  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.. 2545 ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา

             - ปีการศึกษา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้สร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาของโรงเรียนหน้าอาคาร 3 เป็นสนามกีฬาต้านยาเสพติดวงเงินงบประมาณ  4,890,000  บาท  (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท)

                - ปีการศึกษา 2551  ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์โปรแจคเตอร์จำนวน 1 ชุดวงเงินงบประมาณ   280,000  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาท) และโรงเรียนจัดหาเพิ่มอีก 15 เครื่อง  พร้อมติดแอร์ และตกแต่งเพื่อให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วงเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท)

                -   ปีการศึกษา 2552   ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย     1   หลัง  โดยใช้งบอุดหนุน และรายได้สถานศึกษา    คิดเป็นมูลค่า  250,000  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาท) 

             -  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลบางปลา

             -  ปีการศึกษา  2554  ได้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ให้ห้องเรียน และห้องพิเศษทุกห้อง

               ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซึ่งมาประเมินระหว่าง 11 – 13  กรกฎาคม  2554

                 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

                  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง

                -  ปีการศึกษา 2555  ได้ปูกระเบื้องห้องเรียนวิทยาศาสตร์    ห้อง  ป.1  ห้อง ป.6  หน้าอาคารเรียนหลัง 1   ได้รับงบฯของโรงเรียนดีศรีตำบลก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงแบบ 4/49 และปรับทางเดินห้องน้ำ   ได้รับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอบางพลีสร้างโรงเรือนปลูกผักไร้สารพิษ    สร้างซุ้มพระพุทธรูปหน้าอาคารมัธยม   จัดซื้อซุ้มศาลา 8 เหลี่ยม  8  หลัง

                    ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล   สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

-       ปีการศึกษา  2556  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ปรับปรุง

ห้องสมุดโดยขยายห้องให้เป็น 2 ห้องเรียน  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ     สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง