กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินตนา อินตะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมหทัย ชื่นพลี
ครู คศ.1