กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศาสตราวรรณ ภูนุช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2