กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจิรัชยา ไชยคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศาสตราวรรณ ภูนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2