กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรัชยา ไชยคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศาสตราวรรณ ภูนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2