กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรศักดิ์ ดำทองสุก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุพรรษา คงศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ