กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจิราพร สุขใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2