กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิราพร สุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสถาพร หรุ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ