กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิราพร สุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสถาพร หรุ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ