กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโสภา บุญเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

จ่าสิบเอกสุรักษ์ สายด้วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1