กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกฤษณชนม์ ปักษา
ครู คศ.1

นางสาวปรียา
ครู คศ.1