กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ สุนทรังสิตร์
ครู คศ.1

นางสาววรารัตน์ ชั่งโต
ครู คศ.1