กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ สุนทรังสิตร์
ครู คศ.1

นางสาววรารัตน์ ชั่งโต
ครู คศ.1

นางสาวเรณุกา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1