กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2