กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ มีแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญศิริ คงสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1