กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภาวนา มีกลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติ ศรีวลีรัตน์
ครู คศ.3