กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภาวนา มีกลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอ่อนจันทร์ วรรณสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย