กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภาวนา มีกลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1